We use our own and third-party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing, we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here and Privacy Policy.

en
carlove.cz 🚗 easy way to rent a car Prague!
Car rental PragueCAR RENTAL PRAGUE
We have more than 110
cars in our car park

Google 4,9
Daily from 8:00 to 18:05
Booking from the website 24/7
Send request

Carlove – get a free car for a weekend – pravidla soutěže

Pravidla soutěže
Úplná pravidla soutěže „Carlove – get a free car for a weekend“
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Carlove – get a free car for a weekend“ (dále jen „soutěž“) a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje soutěž (dále jen „pravidla soutěže“) Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

1. Organizátor a pořadatel soutěže:
Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Glacies eternelles s.r.o. IČ: 27990249, se sídlem Praha 5, Smíchov, Švédská 1010/15, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131809 (dále jen „organizátor“).

2. Doba a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v době od 18.04.2023, 12:00 hod. do 28.04.2023, 12:00 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) v online formátu přes Instagram společnosti Carlove (@carlove.cz).

3. Výhra soutěže:
3.1. V případě řádného zapojení se do soutěže a splnění všech podmínek uvedených v těchto pravidlech soutěže může soutěžící získat zapůjčení vozu Hyundai Tucson na víkend (dále jen „hlavní výhra“).
3.2. Termínem „víkend“ jsou myšleny dní od pátku od 10:00 + 2 dny pracovního volna až do následujícího pondělí 10:00. Přesný termín zapůjčení vozu bude upřesněn po dohodě mezi organizátorem a výhercem. Vůz je možné převzít a vrátit pouze v Praze, na adrese provozovny Carlove. Zapůjčený vůz je havarijně pojištěn organizátorem soutěže, se spoluúčastí 10 %, minimálně 10 000 Kč.

4. Podmínky účasti v soutěži:
4.1. Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 20 let, která je plně svéprávná, má doručovací adresu na území České republiky, vyplnila podmínky soutěže organizátora, která jsou k dispozici na platformě Instagram ve profilu společnosti Carlove (@carlove.cz). V případě hlavní výhry je pak další podmínkou platné řidičské oprávnění k řízení osobních automobilů.
4.2. Do soutěže se každý soutěžící může registrovat během jejího trvání jen jednou.
4.3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zástupci a zaměstnanci organizátora, stejně tak i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele. V případě, že organizátor dodatečně zjistí, že výherce je osobou vyloučenou ze soutěže (ve smyslu tohoto ustanovení) a výhru již převzal, je povinen tuto výhru vrátit organizátorovi; pokud to již nebude možné, je povinen nahradit organizátorovi plnou cenu výhry.
4.5. Osoby nesplňující podmínky pro účast v soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se tato osoba, navzdory uvedenému, stala účastníkem a/nebo výhercem soutěže (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací), může být ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru, která bez náhrady propadá ve prospěch organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího v případě podezření, že dosáhl účasti nebo výhry v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže či v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

5. Určení výherce:
5.1. Výherci budou vybráni náhodným výběrem pomocí servisu online losování, který bude probíhat dne 28.04. 2023 mezi 14. – 15. hodinou na stejné platformě, kde se prováděla soutěž.
5.2. Výherce bude o získání výhry nebo hlavní výhry informován ihned organizátorem do soukromých zpráv a taktéž označen ve příspěvku nebo stories.
5.3. Předání výhry nebo hlavní výhry bude zajišťovat organizátor, vždy po dohodě s výhercem.
5.4. Předání výhry nebo hlavní výhry je podmíněno prokázáním splnění podmínek pravidel soutěže, zejm. předložením řidičského oprávnění. Při předání výhry nebo hlavní výhry musí výherce prokázat svoji totožnost (např. občanským průkazem) a podepsat předávací protokol připravený organizátorem.
6. Ostatní podmínky soutěže:
6.1. Ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje soutěžící organizátorovi i souhlas k využívání jím poskytnutých údajů nemajících charakter osobního údaje.
6.2. Výherce má plnou odpovědnost vůči třetím osobám za případnou škodu, kterou jim může způsobit v souvislosti s užíváním výhry (jedná se zejména o právo těchto osob na ochranu zdraví a majetku).
6.3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.
6.4. Na výhru není právní nárok, výhru není možné vymáhat soudní cestou, ani za ni nelze žádat jinou protihodnotu nebo finanční či věcnou náhradu.
6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit či upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit, odložit, přerušit či úplně zrušit, a to bez poskytnutí náhrady. Dále si organizátor vyhrazuje právo s konečnou platností interpretovat tato pravidla soutěže a rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
6.6. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody způsobené výhrou nebo v souvislosti s ní. Výherci nevzniká právo výhru reklamovat. Organizátor vyhrazuje právo výhru nahradit jinou cenou podobného typu a hodnoty, stejně jako měnit podmínky odevzdání výhry.
6.7. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato pravidla soutěže. Každou změnu pravidel soutěže pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.
7. Osobní údaje
7.1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle pravidel soutěže, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
7.2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
(i) pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno, příjmení, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo, osobní profil ve sítí Instagram;
(ii) pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle pravidel soutěže a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
(iii) právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto pravidlech soutěže);
(iv) pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 5 let po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
(v) pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze společnostem, s nimiž tvoří koncern, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
(vi) soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): dpo@autopalace.cz.
7.3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto pravidlech, např. zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

8. Závěrečné ustanovení
8.1. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění.
8.2. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel soutěže a propagačních materiálů soutěže a/nebo v případě nejasností týkajících se výkladu těchto pravidel soutěže nebo propagačních materiálu soutěže mají přednost ustanovení pravidel soutěže a výklad organizátora.
8.3. Na právní vztahy neupravené těmito pravidly soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení občanského zákoníku, která jsou svým obsahem a účelem nejbližší.
8.4. Pro případné dotazy je možné se obrátit e-mailem na organizátora soutěže: perov@carlove.cz
V Praze, dne 18.04.2023

Your opinion is priceless

We are proud of our customers and honest reviews of our work!

Google 4,9